Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2020

10pln
Nic na świecie nie jest warte, żeby człowiek odwrócił się od tego, co kocha. A jednak ja także się odwracam, sam nie wiedząc dlaczego.
— Albert Camus "Dżuma"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaeazyi eazyi
10pln
8075 9bc2 390
Reposted fromharridan harridan viasmutnazupa smutnazupa
10pln
Dawny przyjacielu, Dziękuję za poprzednie lata, godziny śmiechu
i niekończące się rozmowy. Za wsparcie, wszystkie wspólnie wzniesione toasty. Za niepamiętne, szalone noce oraz niezapomniane przygody.  Na koniec, pozostaje mi życzyć powodzenia.
Mam nadzieję, że znalazłeś to, czego szukałeś.
— Do widzenia.
10pln
9595 dd4d 390
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaweruskowa weruskowa
10pln
Reposted fromshakeme shakeme viapanimruk panimruk

February 25 2020

10pln
3609 154a 390
Reposted fromrol rol viaeazyi eazyi
10pln
0039 cb08 390
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaeazyi eazyi
10pln
10pln
10pln
2373 bbda 390
Reposted fromverronique verronique viapanimruk panimruk
10pln
10pln
1388 62b1 390
Reposted fromhrafn hrafn viaszydera szydera
10pln
6232 4d4c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
10pln
0001 01cd 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
10pln
1842 4806 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
10pln
0308 340e 390
Reposted fromhrafn hrafn viaszydera szydera
10pln
1944 5a0c 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
10pln
2231 6255 390
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
10pln
5841 9326 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapanimruk panimruk
10pln
9506 6bc5 390
Reposted fromnulaine nulaine viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl